امور بازرگانی
 • عقد قرارداد با کارخانه ها و دریافت نمایندگی
 • گشایش اعتبا اسنادی LC
  • انجام حوالجات ارزی
 • ثبت لوگو
 • ثبت شرکت
  • دریافت کارت بازرگانی
 • فروش محصولات
 • برندسازی محصولات
امور گمرکی
 • ثبت ارزش
 • پروفرما P/I
 • انجام امور حمل و نقل و ترانزیت
  • زمینی
  • ریلی
  • دریایی
  • هوایی
 • ثبت سفارش
 • اظهار
 • ترخیص