health

انجام امور تخصصی زیر٬ در تخصص ما است:
– انتقال خطوط تلفن ثابت بر بستر وایرلس.(ویژه مکانهای بدون امکانات مخابراتی)
– انتقال خطوط تلفن موبایل بر بستر وایرلس.(ویژه مکانهای بدون امکانات مخابراتی)
– انتقال خطوط تلفن ثابت شهری بر بستر اینترنت.
– انتقال خطوط تلفن موبایل بر بستر اینترنت.
– انتقال خطوط تلفن ثابت شهری بر بستر ماهواره.
– انتقال خطوط تلفن موبایل بر بستر ماهواره.
– تبدیل خط موبایل به گوشی داخل خودرو.
– تبدیل خط تلفن ثابت منزل و اداره به گوشی ثابت داخل خودرو.
– انتقال تصویر دوربین به راه دور٬ بر بستر وایرلس.
– انتقال تصویر دوربین به راه دور٬ بر بستر اینترنت.
– انتقال تصویر دوربین به راه دور٬ بر بستر ماهواره.
– ایجاد و راه اندازی مراکز آنالوگ و دیجیتال مخابراتی (سانترال و داخلی).
– ایجاد و راه اندازی مراکز اینترنتی مخابراتی (سانترال و داخلی).
– راه اندازی و طراحی سایتهای اینترنتی.